ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده درآمدی است  که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات بدست میاید.

مثال زیر به خوبی تعریف فوق را روشن میکند: یک کارگاه تولید کیف را در نظر بگیرید که اقدام به تولید کیف می‌کند. این کارگاه برای تولید احتیاج به مواد اولیه به شرح زیر دارد که هر کدام را به قیمت‌هائی که در فهرست زیر تهیه آمده است، ‌خریداری می‌نماید:

۱-            چرم:        ۵۰۰۰  ریال

۴-            چسب :     ۸۰۰  ریال

۵-            نخ :          ۳۰۰  ریال

بنابراین مجموع خرید این کارگاه برای تولید هر کیف ۶۱۰۰ ریال می‌باشد. بعد از انجام یک سری عملیات بر روی مواد اولیه خریداری شده، یک کیف  تولید می‌گردد. تولید کننده، یک کیف را به قیمت ۱۸۳٫۰۰ ریال می‌فروشد.

با توجه به تعریف مالیات بر ارزش افزوده ، ارزش افزوده ایجاد شده توسط تولید کننده کیف عبارت خواهد بود از :

خرید ـ فروش = ارزش افزوده

ارزش افزوده =  ۶۱۰۰  -۱۸۳۰۰=۱۲۲۰۰