به غیر از  مالیات بر درآمد که مستقیما به میزان سودی که فرد مالیات دهنده(مؤدی) کسب می کند بستگی دارد سایر مالیات ها به سود و زیان بستگی نداشته و باید پرداخت شود. 
بنا براین تمام کالاهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و نام آنها به تفکیک در قانون آمده می بایست مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نمایند.

مالیات برارزش افزوده در حال حاضر بر اساس خود اظهاری و اظهار نامه تعیین می گردد. کلیه مشمولین موظف اند در پایان هر فصل (هرسه ماه  یکبار) بافرجه ۱۵ روزه مالیات بر ارزش افزوده خود را اظهار کرده و پرداخت نمایند.
در غیر اینصورت  با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

بنابر این گریزی از پرداخت آن نیست .با وجود این برخی مؤدیان تصور می کنند می توانند از این قانون فرار کنند و یا حتی به دلیل بی اطلاعی از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند که این امر در درازمدت می تواند  زیان های جبران ناپذیری برای آنها به بار آورد.

در حال حاضر نرخ  مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد است به این ترتیب هر تولید کننده و فروشنده ای موظف است این چهار درصد را از خریدار دریافت وبه حساب دولت واریز نماید.

به این معنی که غیر از تولید کننده اصلی ,هر واسطه ای موظف است یک بار مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت و در مرحله بعد آن را از مشتری اش در یافت و به حساب دولت واریز نماید.