• شرکت بهپوکاران
  • تغییر در آدرس شرکت
  • تغییرات در اساسنامه شرکت و یا در محتویات اساسنامه آن
  • تغییر در نام انتخابی شرکت
  • تغییر در میزان سرمایه شرکت که هم می تواند ( افزایش  و  کاهش) سرمایه شرکت باشد.
  • تغییر در موضوع فعالیت شرکت
  • تغییر در قالب ثبت شرکت: به عنوان مثال شرکت را در قالب مسئولیت محدود ثبت کرده اید و پس از مدتی به دلیل محدودیت هایی که این قالب ثبتی دارد می خواهید آن را به شرکت سهامی خاص و یا هر چیز دیگری تغییر دهید.
  • تغییر در مدت زمان فعالیت شرکت و یا تمدید آن یعنی زمانی که اعتبار مجوز شرکت در حال اتمام است به تمدید آن باید بپردازید و یا اینکه می خواهید شرکت را منحل کنید و زمان اعتبار آن را کاهش دهید.
  • تغییر در اعضای هیئت مدیره