برند چیست؟

  • بنظر شما برند چه پیامی به مشتری ارسال میکند؟؟
  • برند چه تعهدی نسبت به ما دارد؟
  • دیدن یک برند چه احساسی به ما میدهد؟
  • – برند چه کمکی به شما برای معرفی محصولتان میکند؟
  • برند اسم یا نشانه ای برای معرفی یک محصول است و درواقع ابزاری است برای تمایز بین کالاها.
  • برند نشانه ای است که وقتی شما آنرا میبینیددرک و حسش میکنید اما از توصیف آن بشکل کلام باز میمانید.
  • بنظر شما برند برای مالکش چه ارزشی دارد؟
  • برند ابزاری است برای ایجاد هویت محصول ما و البته ابزاری است برای فروش بیشتر