در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی محدودیتی وجود ندارد اما
فقط  شرکت سهامی خاص پس از انحلال باید ظرف ۵ روز موضوع انحلال را به مرجع ثبت شرکت اطلاع دهد.
کارشناسان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ،