مراحل به ترتیب عبارتند از:

۱- ثبت شرکت

۲- تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادیی

۳- پلمپ دفاتر

۴- نامه عدم فعالیت

تشکیل پرونده عدم فعالیت شرکت در اداره دارایی باید صورت بگیرد، زیرا بدون تشکیل پرونده عدم فعالیت، مفهومی نخواهد داشت.
 در مهلت قانونی (۴ ماه اول سال مالی) عدم فعالیت شرکت باید اعلام شود و اگر خارج از مهلت مقرر باشد، مالیات ماههای اعلام نشده برای شرکت محاسبه می‎شود.
تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه عدم فعالیت شرکت الزامی می‎باشد.
 عدم فعالیت شرکت در هر سال یکبار باید اعلام شود که هر سال باید دفاتر مالی شرکت را در مهلت مقرر تهیه کرد