صورتجلسه

متنی  است که در آن تمام تصمیماتی که در مورد شرکت اخذ میشود ، به ثبت می رسد. مانند اطلاعات اعضاء ، تاریخ و محل جلسه و ….

در صورتجلسه هر گونه تغییرات مثل تغییر آدرس و نام ، تغییر موضوع ، انتقال سهام ، افزایش و کاهش سرمایه و انحلال شرکت مکتوب می شود.

مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

  • کپی اساسنامه و اظهارنامه
  • کپی آگهی تأسیس، آگهی روزنامه، آگهی آخرین تغییرات
  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت‌مدیره فعلی و جدید