چه کسانی میتوانند در ایران شرکت ثبت کنند؟؟

 .اشخاص حقیقی و حقوقی (ایرانی و خارجی) می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.

.داشتن سوء پیشینه اشخاص مانعی برای ثبت شرکت نیست، فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

.اشخاص خارجی  بدون شریک ایرانی می توانند مالک تمام شرکت در ایران باشند و شرکت ثبت کنند.

.چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.

.به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد.

.(مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)